www.egat.co.th/re
หน้าแรก เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน 50 หลัง
 
 
 
 
    พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
 
สารคดี ฟ้าใสด้วยพลังแสง

 

 

กองพัฒนาพลังงานทดแทน  ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาบ้าน ระยะที่ 2 (50 หลัง)
  ความเป็นมาของโครงการ
 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน ระยะแรก (10 หลัง) โดยติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน จำนวน 50 หลังทั่วประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 3.016 กิโลวัตต์ (Amorphous) จำนวน 16 หลัง และขนาดกำลังผลิต 3.120 กิโลวัตต์ (Poly Crystalline) จำนวน 34 หลัง รวมกำลังผลิตทั้งหมด 154.336 กิโลวัตต์


ระยะเวลาการดำเนินการ

 เริ่มโครงการ       17 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
สิ้นสุดโครงการ    18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547


วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย
  • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เองภายในบ้าน และขายส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าฯ ในลักษณะของการหักลบมิเตอร์
  • เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบในประเทศ

ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการสาธิต ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาบ้านของผู้ร่วมโครงการ ซึ่งในโครงการนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline) และชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon Cells) โดยติดตั้งชนิดหลายผลึก ขนาดกำลังผลิต 3.120 กิโลวัตต์ จำนวน 34 หลังและชนิดอะมอร์ฟัส ขนาดกำลังผลิต 3.016 กิโลวัตต์ จำนวน 16 หลัง ภายในบ้านมีชุดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบร่วมกับไฟฟ้าเดิมที่ใช้อยู่ ดังนั้น ถ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านน้อยกว่าที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะย้อนกลับเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ซึ่งระบบนี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานส่วนที่เกิน

 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ระยะที่ 2 (50 หลัง)

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline) ขนาดกำลังผลิต 3.120 กิโลวัตต์ จำนวน 34 หลัง

     
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบทั้งหมด 639,860.00 บาท/หลัง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกให้ 292,416.00 บาท/หลัง
ผู้ร่วมโครงการออกเอง (54.3% ของเงินทุนทั้งหมด) 347,444.00 บาท/หลัง
 
 

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon Cells) ขนาดกำลังผลิต 3.016 กิโลวัตต์ จำนวน 16 หลัง

     
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบทั้งหมด 592,780.00 บาท/หลัง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกให้ 270,900.00 บาท/หลัง
ผู้ร่วมโครงการออกเอง (54.3% ของเงินทุนทั้งหมด) 321,880.00 บาท/หลัง
 
 
 
ส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ระยะที่ 2 (50 หลัง)

ส่วนประกอบที่สำคัญ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วย
1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Arrays)
2. ตู้ควบคุม (Control Box)
3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
เซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ติดตั้งบนหลังคาบ้านของโครงการนี้ มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon Cells) และชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline) มีรายละเอียดฃองการติดตั้งดังนี้

  • เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon Cells) ใช้แผงเซลล์ขนาด 58 วัตต์ รวม 52 แผง จัดกลุ่มแผงเซลล์ต่อกันแบบอนุกรม ชุดละ 13 แผง จำนวน 4 ชุด รวมกำลังผลิต 3.016 กิโลวัตต์
  • เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline) ใช้แผงเซลล์ขนาด 120 วัตต์ รวม 26 แผง จัดกลุ่มแผงเซลล์ต่อกันแบบอนุกรม ชุดละ 13 แผง จำนวน 2 ชุด รวมกำลังผลิต 3.120 กิโลวัตต์
 
 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก
ขนาด 3.120 กิโลวัตต์
     รายละเอียดเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline)
 กำลังผลิตสูงสุดรวมทั้งระบบ 3,120 วัตต์
 แรงดันไฟฟ้า (Rated voltage) 247  โวลท์
 กระแสไฟฟ้า (Rated current)   13   แอมป์

 จำนวนแผงที่ใช้ติดตั้ง (Modules)

26   แผง
 จำนวนชุด (Arrays) ชุด
 จำนวนแผง/ชุด 13  แผง
 กำลังผลิตสูงสุด/แผง 120  วัตต์
 น้ำหนัก/แผง 12.5   กก.
 ผู้ผลิต/รุ่น                                                        MITSUBISHI PV-MF120EA2
 ขนาดแผง 1248 X 803 X 46 มม.
 ใช้พื้นที่ติดตั้ง/ระบบ 27  ตารางเมตร
 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยว
ขนาด 2.25 กิโลวัตต์
      รายละเอียดเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon Cells)
 กำลังผลิตสูงสุดรวมทั้งระบบ 3,016 วัตต์
 แรงดันไฟฟ้า (Rated voltage) 260  โวลท์
 กระแสไฟฟ้า (Rated current)   12   แอมป์

 จำนวนแผงที่ใช้ติดตั้ง (Modules)

52   แผง
 จำนวนชุด (Arrays) ชุด
 จำนวนแผง/ชุด 13  แผง
 กำลังผลิตสูงสุด/แผง 58  วัตต์
 ผู้ผลิต/รุ่น                                                                  KANEKA SC-L
 ขนาดแผง 920 X 920 X 40   มม.
 ใช้พื้นที่ติดตั้ง/ระบบ 44  ตารางเมตร
 

ตู้ควบคุม (Control Box)

   


ภายในตู้ควบคุมจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
- ที่พักสายไฟต่างๆ ของระบบ
- มิเตอร์แสดงการผลิตไฟฟ้า
- ฟิวส์และสวิทซ์เบรกเกอร์ด้านไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
- ฟิวส์และสวิทซ์เบรกเกอร์ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
- มิเตอร์แสดงกระแสและแรงดันจากเซลล์แสงอาทิตย์

      

 
 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้จากเซลล์แสงอาทิย์เป็นกระแสสลับ (AC) ก่อนที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบจำหน่ายต่อไป

 
 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
   รายละเอียดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบ
กำลังผลิตสูงสุดรวมทั้งระบบ 2,700     วัตต์
แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้า (DC input voltage 165 - 300     โวลท์
แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงขาออก (AC output voltage) 220     โวลท์
ความถี่ (Frequency) 50     เฮิรตซ์
ประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้า สูงกว่า 90     %
น้ำหนัก 18     กก.
ขนาด (กว้างxสูงxหนา)                                                        340 x 470 x 200     มม.
 

ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน
เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยที่แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมอยู่ระหว่าง 170-230 โวลท์ ซึ่งเป็นระดับที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำงานได้ โดยจะดึงพลังงานจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้สูงสุดในเวลานั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ หลังจากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ไฟฟ้าที่ผลิตและจ่ายออกจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ไฟฟ้าส่วนนี้จะไหลผ่านมิเตอร์ผลิตไฟฟ้า เพื่อบันทึกการผลิตไฟฟ้าที่ได้ทั้งหมดจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง เหมือนมิเตอร์ที่ใช้กับไฟฟ้าในบ้านทั่วไป จากนั้นไฟฟ้าส่วนนี้จะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านฯ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ กำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งผ่านมิเตอร์ซื้อ-ขายออกไปสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยมิเตอร์ชุดนี้ทางการไฟฟ้าฯ จะเปลี่ยนให้ใหม่ สามารถหมุนกลับทางไป-มาได้ คือ ซื้อขายไฟฟ้าในตัวเดียว ในลักษณะหักลบกัน

การทำงานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าฯ อยู่เสมอ ในกรณีที่ไฟฟ้าในระบบดับหรือขัดข้องหรือผิดปกติ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดทำงานทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับระบบ และที่สำคัญก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ ที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

ต้องการเอกสาร คลิกที่นี่   

เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน
ขนาด 3.016 กิโลวัตต์
 
กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
หน้าแรก  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์        กลับไปบนสุด


กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2436-1642  โทรสาร 0-2436-1694