การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
Electricity Generating Authority of Thailand  
www.egat.co.th/re
หน้าแรก โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง
 

โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง

ไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความเป็นมาของโครงการ
ลักษณะของโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย
การทำงานของระบบ
 
  สารคดีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง
เอกสารเพิ่มเติม  
 
 
 
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยไม่ปล่อยของเสีย หรือสิ่งรบกวนใดๆ ที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ระบบผลิตไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพมั่นคงเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น สถานที่นี้ยังเป็นแหล่งสาธิตการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด เพื่อการศึกษา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

 
 
 

 

กฟผ. ผลิตไฟฟ้า พัฒนาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แต่เดิมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตไฟฟ้าโดยใช้ร่วมกับระบบจำหน่าย 22 kV. จากจังหวัดเชียงใหม่จ่ายให้ประชาชน แต่เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะตัวจังหวัดมีมากขึ้นจนเครื่องยนต์ดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 กฟผ. จึงมีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงมหาดไทยที่ กฟผ. 81200/51801 ว่าจะเข้าไปช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536 กฟผ. ได้ทำพิธีเปิดโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนโดยมีกำลังผลิต 3,000 กิโลวัตต์ และต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ได้เพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีก 2,400 กิโลวัตต์ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตไฟฟ้าสนับสนุน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก 2 แห่ง ซึ่งดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5 MW และโรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 850 kW


สถานภาพพลังงานไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน


การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ

เขตอำเภอเมือง (Zone A)
เขตด้านทิศใต้ (Zone B)
เขตด้านทิศตะวันออก (Zone C)


1. เขตอำเภอเมือง (Zone A)

มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 5 MW เป็นการผลิตไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง และโรงไฟฟ้าดีเซล
ของ กฟผ. เป็นหลัก ดังรายละเอียดในตาราง [ คลิกดูได้ที่นี่ ] โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบสายส่ง 22 kV. ที่รับไฟฟ้ามาจากเชียงใหม่ ทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ดังรูป เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งเนื่องจากการลัดวงจรของสายส่ง 22 kV. ซึ่งเดินสายตามแนวถนนที่ผ่านป่าไม้ต่างๆ เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะถูกกิ่งไม้เปียก ทำให้ลัดวงจรอยู่เสมอ ดังนั้น ในเขตนี้จึงต้องอาศัยแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเป็นหลักและ
เสริมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ 6 เดือนต่อปี สำหรับข้อมูลความต้องการพลังไฟฟ้าและพลังงาน
ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้น มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ใช้ทั้งจังหวัด

2. เขตด้านทิศใต้ (Zone B)

มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 4 MW. ซึ่งมีพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าในเขตอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอขุนยวม มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ขนาด 1,250 กิโลวัตต์ ร่วมกับโรงไฟฟ้าดีเซลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ผลิตแล้ว ดังนั้นพลังงาน ไฟฟ้าหลักที่จ่ายให้เขตนี้จึงอาศัยสายส่ง 22 kV.ที่รับพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมทอง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความยาวของสายส่งประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นผลให้ เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในสายส่งและแรงดันไฟฟ้าตกทำให้ต้องใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (AVR) เป็นช่วงๆ การใช้ไฟฟ้าในเขตอำเภอแม่สะเรียง จะมีปริมาณสูงมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดรองจากอำเภอเมือง

3. เขตด้านทิศตะวันออก (Zone C)

มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2 MW มีพื้นที่จ่ายไฟฟ้าในเขตอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ปายขนาด 2,180 กิโลวัตต์ ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงฤดูฝนพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้รับจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 ผ่านระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยสายส่ง 22 kV. ซึ่งมีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร โดยเดินตามแนวถนนที่เป็นภูเขาและป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยในช่วงฤดูฝน ทำให้คุณภาพไฟฟ้าในตัวอำเภอทั้งสองไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท้องถิ่น

กฟผ. ผลิตไฟฟ้า พัฒนาไทย ใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม หน้าแรก พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม   ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์     กลับไปบนสุด        


กองพัฒนาพลังงานทดแทน  ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2436-1642  โทรสาร 0-2436-1694