ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ กฟผ. ดำเนินการเอง และโครงการที่เอกชนมีส่วนร่วม  

 

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
กฟผ. กับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทผู้จำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์
 

สารคดี..พลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ฟ้าใสด้วยพลังแสง
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง

 

   
 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งใน และต่างประเทศ และทดลองนำเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั้ง ทดสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ในระยะแรก ได้จัดหาเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาทดลองใช้งานตามหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. มีการใช้ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ใช้กับวิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องมือบันทึกข้อมูล เครื่องวัดแผ่นดินไหว ไฟแสงสว่างสำหรับที่พักเจ้าหน้าที่สำรวจ เป็นต้น ต่อมา ได้พัฒนาการใช้งาน ในลักษณะของการสาธิตเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยใช้เซลล์แสงอาทิตยผลิตไฟฟ้า์ ร่วมกับพลังงานชนิดอื่นๆ เช่น ร่วมกับพลังน้ำ พลังงานลม กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น เชื่อมโยงเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต่อมาได้จัดทำโครงการสาธิตต่างๆ ขึ้นซึ่งมีทั้งที่ กฟผ. ดำเนินการเอง และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
   
 
   
   
   
   

 

  หน้าแรก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์