www.egat.co.th/re

ผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลิตและจำหน่ายโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนประกอบของระบบ
หลักการทำงาน
การนำไปใช้งาน
ขนาดของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
เอกสารตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยให้เวลาในการตากแห้งเร็วขึ้นกว่าแบบทั่วๆ ไป ป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน มารบกวน ทำให้อาหารที่ได้จากการตากแห้ง มีความสะอาดถูกหลักอนามัย ใช้งานและดูแลรักษาง่าย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้ง และเกิดความเสียหายได้
 
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การทำให้แห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมทำกันทั้งระดับชาวบ้านและอุตสาหกรรมมาช้านานแล้ว การทำให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบเย็นเยือกแข็งเป็นต้น วิธีตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ จะมีความสะดวกและสิ้นค่าใช้จ่ายน้อย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง มีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรค และทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อรา เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้ผู้บริโภคอาจเจ็บป่วยได้ ได้มีการพัฒนาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งใช้งานได้ง่าย ทำให้อาหารถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็นอย่างดี

ขนาดของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ กฟผ. ผลิตจำหน่าย
หยุดจองชั่วคราว

  • รุ่น SD-025 ขนาด 2 ตะแกรง ( 45 x 57 เซนติเมตร )
  • รุ่น SD-050 ขนาด 4 ตะแกรง ( 45 x 108 เซนติเมตร ) และ
  • รุ่น SD-165 ขนาด 12 ตะแกรง ( 110 x 150 เซนติเมตร )
ขนาด 2 ตะแกรง ขนาด 4 ตะแกรง ขนาด 12 ตะแกรง
 ตู้อบแห้ง ขนาด 2 ตะแกรง
 ตู้อบแห้ง ขนาด 4 ตะแกรง
ตู้อบแห้ง ขนาด 12 ตะแกรง
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.
กองพัฒนาพลังงานทดแทน  ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2436-1644  โทรสาร 0-2436-1694

  หน้าแรก  พลังงานแสงอาทิตย์   พลังงานลม  พลังงานความร้อนใต้พิภพ   ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์