จัดทำโดย :  กองพัฒนาพลังงานทดแทน  ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พลังงานทดแทน กฟผ.

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

 

  คุณรู้ไหม...
  ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าถึง 70 %
   
ภาพขยายใหญ่
   
 
พลังงานลม แสงอาทิตย์ เป็นอีกทางเลือกที่ กฟผ. พยายามเพิ่มสัดส่วนให้เต็มที่ ก่อนที่จะหันไป มองเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ถ่านหิน และนิวเคลียร์ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับการให้ไฟฟ้ามีพอใช ้และราคาเป็นธรรม
   

 

  ร่วมด้วย. ช่วยกัน
  นโยบายสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.
  10 มาตราการประหยัดพลังงาน
   
  ผลงานวิจัยของ กฟผ.
  ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 450 วัตต์
   

 

 

 
 
เว็ปไซด์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์
เมื่อใช้ Internet Exprorer 5.0 ขึ้นไป
และปรับ resolution ของจอภาพที่
1024x768 pixels
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 
 
 
 
 

 

  พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์      
       
    พลังงานทดแทน  
 
 
         พลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนา ของประเทศไทยมากขึ้นทุกที เชื้อเพลิงต่างๆ ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น นับวันจะมีปริมาณน้อยลงทุกที และคงจะต้องหมดไปในอนาคต นอกจากนี้ ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก และถึงแม้ว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่ก็มีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งแหล่งน้ำที่สามารถจะพัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีน้อยลง และต้องประสบกับปัญหาการคัดค้านขององค์กรกลุ่มต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ประหยัด และไม่มีวันหมดสิ้น บางชนิดก็นำมาใช้บ้างแล้ว เช่น น้ำขึ้น-น้ำลง คลื่น (ทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์ ลม และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น มีราคาแพง ใช้เวลาก่อสร้างนาน หรือบางประเทศไม่มีศักยภาพของแหล่งพลังงานดังกล่าวเพียงพอ เป็นต้น  
       
   
     พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
       
  กฟผ. กับการพัฒนาพลังงานทดแทน  
         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสนใจ ได้มีโครงการวิจัย พัฒนา และสาธิตเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งนี้เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ล้วนนำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง  
       
       
   
 
       
       
 
 
       
    ข่าว. พลังงานทดแทนของ กฟผ.  
       
      กฟผ. เดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมขนาดใหญ่ กำลังผลิตรวม 2.5 กิโลวัตต์  
    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง โดยมีนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นาย ประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมา นาย สมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมในพิธี ณโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของเขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
       
      โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบจำหน่ายได้แล้ว  
    โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด  
       
    โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับใบรับรองกลไกการพัฒนาที่สะอาด  
    คณะกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในฐานะ DNA : DESIGNATED NATIONAL AUTHORITY ของประเทศเจ้าของโครงการ มีมติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ว่าโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร ขนากกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ของ กฟผ. เป็นโครงการที่สนับสนุนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ออกหนังสือให้คำรับรอง ( LOA : LETTER OF APPROVAL ) ว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ( CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM : CDM ) ลงนามโดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถือเป็น LOA ด้านพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของหน่วยงานภาครัฐ  
       
       
บริการผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์
       
  ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
    ช่วยให้การตากแห้งเร็วขึ้น ตากได้ทั้ง ปลา หมู เนื้อ กล้วย พริก สมุนไพร ป้องกันฝุ่น ไม่มีแมลงรบกวน  
       
  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
    ผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ประหยัดค่าไฟฟ้า คุ้มค่าแก่การลงทุน
 
       
  เครื่องสกัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
    สกัดสารชีวภาพจากพืชสมุนไพร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นำไปฉีด พ่น พืชผัก ผลไม้ ลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  
       
 
 
ผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
     
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาพลังงานทดแทน
ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2436-1644
 
     

 


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า : นายภาสกร ดังสมัคร (อผร.)
email : paskorn.d@egat.co.th
กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ลำตะคอง จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี น้ำพุร้อนผลิตไฟฟ้า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่