ข้อดี-ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ข้อดี-ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ข้อดี

  • เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก
  • สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมาก โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น 
  • ปริมาณของเสียน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ
  • สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าได้
  • สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย
  • ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด 

ข้อเสีย - การแก้ไขป้องกัน 

 

  • ใช้เงินลงทุนสูงเนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและการป้องกันรังสีที่เข้มงวด และจำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วที่มีกัมมันตรังสีระดับสูง การดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  • เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่ภายใต้พันธสัญญา "ไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์" และการควบคุมของ IAEA หากประเทศไทยจะมี รฟ.นิวเคลียร์จะควบคุมไม่ให้นำไปผลิตอาวุธได้ 
Monday, November 30, 2015